محصولات حرارتی و برودتی

ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻳﺎ ﺑﺨﺎر آب و ﻳﺎ ﻫﻮا، اﻳﻦ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎل واﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :۱- ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم، ۲- حرارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب داغ، ۳- ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺨﺎرآب، ۴- ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻮای ﮔﺮم. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.

برودتی حرارتی

روش ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم: در اﻳﻦ روش آب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ مانند دﻳﮓ آب ﮔﺮم، ﻣﺸﻌﻞ و دیگر تولید کننده حرارت ، گرم شده و با کمک پمپاژ در لوله ها به دستگاه پخش کننده حرارت ، که از جمله آنها می توان به رادیاتور یا فن کویل یا کوره هوای گرم و یا یونیت هیتر اشاره کرد ، منتقل می شود و از آن طریق به محسط خارج از دستگاه جریان پیدا میکند.


انواع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎ : در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن دﻣﺎی ﻫﻮای ﺑﻴﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺣﺮارت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ مانند دﻳﻮار، ﺳﻘﻒ، درب ، پنجره و... از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮر، ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﻴﺘﺮ و ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد .
همچنین در فصول گرم سال ، و در مناطق مختلف گرم کشور ایران ، محصولات سرمایشی مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد که می توان به هواساز ها در این زمینه اشاره کرد.

 

برودتی حرارتی


از هواساز ها در مناطق پر جمعیت ، مناطق سر بسته و بزرگ استفاده می شود. هواساز با استفاده از سیستم آبپاش های ریز و همچنین خنک کننده ها و فن کویل های گرمایی ، به تهویه و پاک سازی هوا و تنظیم درجه دما نیز کمک می کنند.


این وسیله در کارخانه های مختلف ، سالن های ورزشی ، سالن های پرورش قارچ ، سالن های پرورش دام و طیور، و بسیاری از مناطق دیگر ، مورد استفاده قرار می گیرد که هم باعث بهبود کیفیت هوا در محیط شده و همچنین هوای محیط را به درجه دلخواه می رساند.

 

برودتی حرارتی


شرکت اصفهان هواساز از برترین شرکت های تولید کننده انواع دستگاه های برودتی و حرارتی می باشد ،که با استفاده از برترین مواد اولیه و دانش جهانی ، توانسته به پر افتخار ترین شرکت تولید صنایع سرمایشی و گرمایشی در اصفهان تبدیل گردد.


برای مشاهده دیگر محصولات از لینک های زیر استفاده کنید.
ایرواشر
هواکش صنعتی
سیستم تهویه سالن قارچ
رطوبت ساز
فیلتراسیون صنعتی
یونیت هیتر
کوره هوای گرم
خدمات

 

 

آمار بازدیدکنندگان

991473

اطلاعات تماس

 آدرس دفترمرکزی:درچه،بلوار امام،مقابل سازمان آب
 آدرس کارخانه:جاده نجف آباد،مجموعه صنعتی شاهچراغ
tel rtl  تلفن:031 33764719
tel rtl   تلفکس:031 33768221
 تلفن همراه:09131344830

instagram social network logo of photo camera 1  telegram 11

گالری